ที่มา ครูผู้ช่วย ทุกคน ต้องสมัคร กองทุน เงิน กบข. ในวันที่บรรจุ

3761

ที่มา ครูผู้ช่วย ทุกคน ต้องสมัคร กองทุน เงิน กบข. ในวันที่บรรจุ

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  ทราบจากคุณครูที่เกษียณในปี  62  นี้ว่า  มีบางท่านที่ได้รับเงินก้อน จาก กองทุน เงิน กบข. และมีบางท่านที่มิได้รับ   ครูอัพเดตดอทคอม   จึงได้สอบถามข้อมูล  และนำมาฝากน้องที่กำลังจะบรรจุครับ
เพราะช่วงนี้มีการเรียกบรรจุเยอะมาก  โดยพบว่า

ที่มา ครูผู้ช่วย ทุกคน ต้องสมัคร กองทุน เงิน กบข. ในวันที่บรรจุ
ที่มา ครูผู้ช่วย ทุกคน ต้องสมัคร กองทุน เงิน กบข. ในวันที่บรรจุ

 

เมื่อปี พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (Central Provident Fund) นำมาสู่การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

โดยกำหนดให้ข้าราชการที่รับราชการ  ก่อนวันที่  กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่

ส่วนข้าราชการที่เข้ารับราชการ หลังวัน ดังกล่าว(วันที่ 27 มีนาคม 2540) ต้องเข้าเป็นสมาชิก กบข. ทุกคน ตามที่กฎหมายกำหนด  ดังนั้น ครูผู้ช่วย ที่จะบรรจุใหม่ทุกคนในปัจจุบัน ต้องเตรียมเอกสาร ประกอบการสมัคร สมาชิก  กบข.
ไปในวันที่รับการบรรจุด้วย

ซึ่งตามระเบียบ ข้อกฎหมาย สมาชิก กบข. จะประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท

 1. ข้าราชการพลเรือน
 2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
 3. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
 4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ครูผู้ช่วย  จัดอยู่ในข้อนี้ครับ )
 6. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 7. ข้าราชการตำรวจ
 8. ข้าราชการทหาร
 9. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 10. ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
 11. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 12. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หลังจากที่ครูผู้ช่วย  สมัครสมาชิกแล้ว  ทางต้นสังกัดก็จะหักเงินเข้ากองทุน  กบข. โดยการตัดบัญชีทุกเดือน และจะหักมากขึ้นตามเงินเดือนของน้องๆครับ   ซึ่งข้าราชการครูที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการ จะได้รับเงินก้อน กบข. และบำเหน็จหรือบำนาญจากส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งเงินก้อน กบข. เป็นส่วนผสมระหว่างเงินออมของสมาชิกกับ เงินสมทบและเงินชดเชยจากบำนาญจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. บริหารจัดการให้

ถือว่าเป็นการออมเงินแล้วกันนะครับน้องๆ  ก็ตามระเบียบปัจจุบัน  หากจะบรรจุเป็นข้าราชการครู ก็ต้องสมัครครับ…