“กัลยา” แนะคุณครูปรับเปลี่ยนตัวเองรับศตวรรษ 21

1424

“กัลยา” แนะคุณครูปรับเปลี่ยนตัวเองรับศตวรรษ 21

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ที่ รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ ที่เป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในส่วนของระบบการศึกษานโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานสำคัญ เป็นเหมือนฝ่ายเสนาธิการ หรือขงเบ้ง ในการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัย ตนหวังว่า สกศ.จะได้รับฟังเสียงสะท้อนตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่อง

“ไม่ว่ากรอบยุทธศาสตร์จะเขียนไว้ดีแค่ไหน แต่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับการนำไปปฎิบัติพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้นการที่มีคนในแวดวงการศึกษามาระดมสมองในครั้งนี้นับพันคนจึงถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทย ที่จะได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของบ้านเราให้เจริญก้าวหน้า โดยสิ่งที่ดิฉันเน้นย้ำมาโดยตลอดคือ คนไทยทุกคนจะต้องรู้เท่าทันโลก ต้องเรียนรู้วิวัฒนาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ก็ต้องไม่ลืมรากเง้าของความเป็นคนไทย ที่มีความกตัญญูกตเวที มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จริงอยู่เทคโนโลยีสมัยใหม่มีข้อดีในหลายๆเรื่อง แต่บางอย่างก็มีข้อเสียเป็นกำแพงให้คนในครอบครัวใกล้ชิดกันน้อยลง ดังนั้นเราต้องทลายกำแพงนี้ และไม่ละเลยสิ่งดีๆ ของความเป็นคนไทย การบริหารการศึกษาต้องเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลง ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยอ่านหนังสือมาก ๆ การอ่านทำให้เราได้ความรู้ และสติปัญญา ศาสตร์ต่างๆที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาให้พวกเราได้ปฎิบัติ เหล่านั้นก็ล้วนมาจากการอ่านหนังสือ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า เมื่อโลกเปลี่ยน คุณครูเองก็ต้องเปลี่ยนตัวเอง ต้องปรับสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้น่าสนใจทำให้เด็กอยากเรียน รวมถึงต้องมีแผนในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนี้ตนกำลังจะผลักดันให้มีคูปองการศึกษาสำหรับคนที่ต้องการจะเข้ามาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ด้วย ที่สำคัญระบบการศึกษาของเราจะต้องไม่ทอดทิ้งผู้พิการ หรือผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษาเด็ดขาด และตนจะนอนตายตาหลับแน่ถ้าทุกคนที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ทำให้คนไทยเก่ง ดี และมีความสุข.

ที่มา At HeaR