วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Advertisement

เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องราวที่น่าสนใจ : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู จากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังครู ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด รวม 2,006 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาต้นทางเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปลายทาง เสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อนําเสนอ กศจ. พร้อมความเห็นของ กศจ. ต้นทาง ในการพิจารณา อนุมัติกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

2. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พร้อมส่งคําสั่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทํา ข้อมูลไว้สําหรับควบคุมการใช้ตําแหน่งให้ตรงกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ ว525

รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 88 หน้า 2006 ตำแหน่งท่านสามารถโหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

>> ไฟล์บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน<<

การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

>> ไฟล์บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน<<

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : สพร.สพฐ.

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments