การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ

6867
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ

การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดิม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยกำหนดให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 และใช้ในทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้ได้ครบ 3 ปีของการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังกล่าวแล้ว จึงได้กำหนดรหัสตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology ให้ใช้รหัสตัวอักษร ว (ST)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (Occupations) ให้ใช้ตัวอักษร ง(OC) สำหรับรหัสตัวอักษรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่นยังคงเดิมรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ(Transcript) สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาต่อต่างประเทศสถาบันการศึกษานานาชาติหรือสมัครงาน

 

การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ

 

การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ