วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการกําหนดชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกําหนดชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

การกําหนดชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การกําหนด ชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>> ประกาศ สพฐ. ลว. 6 มิ.ย. 65 – การกำหนดตำแหน่งฯ

>>> บัญชีชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่กำหนดในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.

>>> รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เพิ่มเติม)

การกําหนดชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 7 ให้กําหนด ตําแหน่งพนักงานราชการ โดยจําแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงาน และผลผลิตของงาน และส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ อาจกําหนดชื่อตําแหน่งในกลุ่มงาน ตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการที่จ้างได้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โดยให้ส่วนราชการพิจารณา กําหนดตําแหน่งพนักงานราชการตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ่มงานของพนักงานราชการ ซึ่งมิใช่เป็นงาน ที่สามารถจ้างเหมาบริการได้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่และภารกิจ ของส่วนราชการผู้ว่าจ้าง

Advertisement

การกําหนดชื่อตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้การกําหนดตําแหน่ง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานราชการทั่วไป ในแต่ละกลุ่มงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประโยชน์ในกระบวนการบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนด ชื่อตําแหน่งพนักงานราชการ จํานวน 30 ชื่อตําแหน่ง โดยมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตําแหน่ง และลักษณะงานของพนักงานราชการ

>>> ประกาศ สพฐ. ลว. 6 มิ.ย. 65 – การกำหนดตำแหน่งฯ

>>> บัญชีชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่กำหนดในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.

>>> รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(เพิ่มเติม)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม โครงการส่องทางทุน ขอเชิญชวนคุณครูที่สนใจหาทุนการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือทุนของ กสศ. เข้าร่วมพบปะพูดคุยกันแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments