การขอข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

1685

 

การขอข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
การขอข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

การขอข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๓๐

ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูล (แบบ ๑ – แบบ ๓)

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและเตรียมการวางแผนการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานข้อมูลที่ส่งมาด้วย  ทาง E-mail : [email protected] ดังนี้

๑.สถานที่สอบข้อเขียน (แบบ ๑)                                                 ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (แบบ ๒)     ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓.จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก (แบบ ๓)                                          ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลๆ ได้ที่เว็บไซต์ personnel.obec.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

 

การขอข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
การขอข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด>>> 

  1. ว 3164 แจ้ง ศธจ.
  2. 3165 แจ้ง สศศ.
  3. แบบ 1
  4. แบบ 2
  5. แบบ 3

ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ