สรุปแล้ว เป็นครูหลัง 5 ก.ค. 60 ยังสามารถใช้ วุฒิป.โท ลดระยะขอวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้หรือไม่?

12652

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้รับข้อความสอบถามเข้ามายังแฟนเพจครูอัพเดตดอทคอม เกี่ยวกับการดำเนินการขอวิทยฐานะของคุณครู ที่บางท่านได้ไปเรียนปริญญาโท มาแล้วว่าจะสามารถนำวุฒินั้นมาย่นระยเวลาในการขอวิทยฐานได้หรือไม่ ซึ่งวีนนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าเป็นอย่างไร ในบทความที่ว่า ” สรุปแล้ว เป็นครูหลัง 5 ก.ค. 60 ยังสามารถใช้ วุฒิป.โท ย่นระยะขอวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ได้หรือไม่? ”

ทำความเข้าใจกันก่อน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าในขณะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่คุณครูสามารถขอวิทยฐานะได้ใน 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์ ว17/2552 และหลักเกณฑ์ ว21/2560 ซึ่งจะสามารถขอวิทยฐานะได้ต้องมีคุณสมบัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละวิทยฐานะดังตาราง

วิทยฐาน ระยะเวลาในการขอ ว17/2552 ระยะเวลาในการขอ ว21/2560
ครูชำนาญการ ป.ตรี 6 ปี

ป.โท 4 ปี

ป.เอก 2 ปี

ป.ตรี 5 ปี

ป.โท 5 ปี

ป.เอก 5 ปี

ครูชำนาญการพิเศษ 1 ปี 5 ปี
ครูเชี่ยวชาญ 3 ปี (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ)

5 ปี (สำหรับครูชำนาญการ)

5 ปี
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 2 ปี 5 ปี

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าใน หลักเกณฑ์ ว21/2560 นั้นไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมาลดระยะเวลาได้ แต่เมื่อตรวจสอบในหลักเกณฑ์ ว21/2560 มีการระบุข้อมูลการขอวิทยฐานะในแนวปฏิบัติการดำเนินการระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านไว้หลายข้อซึ่งมีข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้วุฒิการศึกษาในระดับที่สูง ปรากฎอยู่ในข้อที่ 5 ที่ระบุว่า

การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552
การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552

5. ผู้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การดําเนินการขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคําขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ

** จากข้อความดังกล่าว หมายความว่า คุณครูที่เป็น ครู (คศ.1) หลังจากวันที่ 5 ก.ค. 2560 สามารถยื่นขอวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ 1 ครั้ง แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามหนังสือ ว26/2559

วุฒิปริญญาโท-เอก แบบใดที่สามารถลดระยะเวลาได้

จากหนังสือ ว 26/2559 ได้ระบุรายละเอียดว่า

การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552
การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552
การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552
การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552

เมื่อตรวจสอบหรังสือ ว26/2559 ในข้อที่ 4 ที่ระบุว่า “ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก และจะขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง (4)”

จะพบว่ามีการอ้างถึงหนังสือ ว20 /2559 ซึ่งเป็นหนังสือแจ้ง มาตรฐานวิทยฐานะ วิทยฐานะ ครูชํานาญการ ซึ่งครูชำนาญการ ต้องมีมาตรฐานดังนี้ครับ

การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552
การขอวิทยฐานะ วุฒิป.โท ว21/2560 ว17/2552

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ

1. ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ทั้งนี้ วุฒิดังกล่าวต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิ ระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผู้ขอได้ทําการสอนหรือเคยทําการสอน หรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

บทสรุป

คุณครูที่เป็นครู (คศ.1) ตั้งแต่ 5 ก.ค. 2560 สามารถใช้วุฒิป.โท สาขาเดียวกับป.ตรี หรือ สาขาที่สอน มาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานครูชำนาญการ ตาม ว17/2552  จาก 6 ปี เหลือ 4 ได้ และ สามารถ ยื่นได้ 1 ครั้ง ครับ และวุฒิป.โท ไม่สามารถใช้กับหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ได้ครับ

หมายเหตุ : ถ้ายื่นขอมีวิทยฐานะตาม ว17/2552 แล้วไม่ผ่าน ต้องยื่อนหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ครับ เพราะสามารถยื่นได้แค่ 1 ครั้ง

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม