วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ล่าสุด 2566

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ล่าสุด 2566

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ล่าสุด 2566

Advertisement

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ล่าสุด 2566

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ล่าสุด 2566
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร ล่าสุด 2566

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ความหมายเกี่ยวกับการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร

หนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง หนังสือที่คุรุสภาออกให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษามีเหตุผลและ ความจําเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายภายใต้การควบคุมของผู้อํานวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป โดยหนังสืออนุญาตนี้มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับ อนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ผู้บริหาร

การออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาดําเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา” เพื่ออนุญาตให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจําเป็นต้องรับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต เข้าปฏิบัติการสอน ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียน การสอน โดยเป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุญาตและอนุญาตเป็นการชั่วคราว ครั้งละ ๒ ปี เพื่อให้พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และมาตรา ๔๓ ที่กําหนด “ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนด วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้…(4) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ กําหนด” โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุมเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ

3. ประเภทของหนังสืออนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3.1 ประเภทครู

– ชาวไทย (หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

– ชาวต่างประเทศ (หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

3.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร 2566  การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร 2566
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร 2566 การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครู ผู้บริหาร 2566

4. การขออนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถานศึกษาต้องทําหนังสือขออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เป็นการเฉพาะราย โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด และภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา

5. ระยะเวลาการอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

5.1 ผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวไทย อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูครั้งละไม่เกิน 2 ปี

5.2 ผู้ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูครั้งละไม่เกิน 2 ปี

5.3 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (ตําแหน่งผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ) อนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาครั้งละไม่เกิน 2 ปี

กรณีได้รับหนังสืออนุญาตครบตามกําหนดระยะเวลาที่คุรุสภากําหนดแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอหนังสืออนุญาตฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทครู (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)และสถานศึกษาต้องการให้ประกอบวิชาชีพต่อไป สามารถสถานศึกษาต้องทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นของสถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง ไม่ทันของผู้ประกอบวิชาชีพครู ส่งแนบเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐาน

2. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ตําแหน่งผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ) สถานศึกษาต้องทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเป็นของสถานศึกษา และปัญหาการพัฒนาตนเอง ไม่ทันของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่งแนบเพิ่มเติมพร้อมเอกสารหลักฐาน

6. คุณสมบัติ ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

6.1 ประเภทครู ออกให้แก่สถานศึกษาที่ประสงค์จะรับบุคคล (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) ที่ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้ขออนุญาตจากคุรุสภา โดยผู้ขอประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ครูชาวไทย

1) อายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

Advertisement

2) คุณวุฒิ ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) ทางการศึกษา หรือเทียบเท่า

(2) ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ที่สอดคล้องกับระดับชั้น หลักสูตร และประเภทวิชาที่เข้าสอน

(3) ที่จําเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนพระราชดําริ/ตํารวจตระเวนชายแดน

(4) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๕ ในโรงเรียนโครงการพิเศษ

(5) ที่จําเป็นต้องใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร / เสี่ยงภัย

(6) สาขาขาดแคลน

(7) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ ๓.๐๐ กรณีเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

(8) ที่มีความสามารถเฉพาะทางและประสบการณ์

3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ครูชาวต่างประเทศ

1) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

2) มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง

(ก) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ

(ข) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานศึกษาที่มีความจําเป็นต้องให้

ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ

(ค) คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ

Advertisement

3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

6.2 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ออกให้แก่สถานศึกษาที่ประสงค์จะรับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ) ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน โดยผู้ขอประกอบ วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นคําขอ

3) มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

4) มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน และต้องมีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้าหมวด หัวหน้าสาย หัวหน้างาน หรือตําแหน่งอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างดังนี้

ขอบคุณที่มาจาก : คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments