วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

การขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวบรวมการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่าย จากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าว และจัดทําข้อมูลเป็นภาพรวมเขต แยกเป็นรายตําแหน่ง ตามแบบ ลจ. 1 – ลจ. 5 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจัดส่ง เฉพาะข้อมูลดังกล่าว ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อดําเนินการ ขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป กรณีการจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ของตําแหน่งและวุฒิการศึกษา ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ในการจ้างโดยสรุปเป็นภาพรวม แยกเป็นรายตําแหน่งด้วย ทั้งนี้ ได้รับการประสาน จากกรมบัญชีกลาง ว่าการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดังกล่าว ไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว และการจ้างครูชาวต่างชาติ

การขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

การขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขออนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบ ผอ.เขตฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments