การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3475
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพฐ.มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่อง การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค .๔๐๒.๗/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๑๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง
โดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
ยื่นคำขอไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลาง
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ
ยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณอย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนดขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวบรวมและจัดทำข้อมูลการขออนุมัติจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าวเป็นภาพรวมเขต และจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป กรณีการจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิการศึกษา
ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างโดยสรุปเป็นภาพรวมรายตำแหน่งด้วย ทั้งนี้ ได้รับการประสาน
จากกรมบัญชีกลางว่าการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว และการจ้างครูชาวต่างชาติ

อนึ่ง การกำหนดตำแหน่งและเงื่อนไขการจ้าง กรณีเป็นงานในหน้าที่ตำแหน่งข้าราชการ
ให้ใช้ชื่อตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนตำแหน่งข้าราชการ และกรณีเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ ให้ใช้ชื่อตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยอนุโลม
และจะต้องมีงบประมาณเพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50468