การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6020
การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ยื่นคำขอไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณโดยกำหนดให้ส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณอย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสค์จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด>>> การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ