การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

1249

การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จํานวน ๑,๒๗๕ คน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด แล้วนั้น

การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและได้ส่งบัญชีรายละเอียด ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ แก้ไข จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒ จึงขอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และรายงาน ผลการคัดเลือกไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานผ่าน google forms ที่ https://bit.ly/3GkiUtz หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ดังนี้

1. หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

2. หนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

3. เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 1-2

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน