วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

Advertisement

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๘๘๔
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๒.๕๑๑๙๑๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ. ๒๕๖๓จำนวน ๑
๓. แบบรายงานผลการคัดเลือก จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครกรผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งรายชื่ผู้ผ่นการคัดเอกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบที่ ๒ จำนวน ๘๖๒ คน และหกตรวอภายหลังพบว่าผู้ผ่นการศัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รายใด มีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตมประกศการคัดลือกเข้าร่วมโครงการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว และรายงานผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผ่านทาง google form ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 

 

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.ว 6834 ศธจ

2.ว 6835 ผอ.สพท

สิ่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อว 0222.5-11919

สิ่งที่ส่่งมาด้วย 2 บัญชีรายละเอียดนักศึกษาทุน-ปี-63-สพฐ.รอบ-2-แจ้ง-กศจ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการคัดเลือก

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments