การคัดเลือกบุคลากรตามมาตรา 38 ค. (2) บรรจุตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี 64

2344
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ สพฐ-01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ สพฐ-01


การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การคัดเลือกบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การแจ้งแนวปฎิบัติในการดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว มีความคาดเคลื่อนในข้อ 4.2 เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน สามารถตรวจสอบผู้สมัครซ้ำ และรายงานข้อมูลผู้สมัครได้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงขอยกเลิกข้อความ ในข้อ 4.2 และแก้ไขข้อความดังกล่าว ดังนี้

4.2 จัดทำบัตรประจำตัวผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือก โดยกำหนดรหัส ประจำตัวผู้สมัคร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ซึ่งกำหนดรหัสประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 8 หลัก ประกอบด้วย

หลักที่ 1-3 เป็นรหัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กำหนด)
หลักที่ 4-5 เป็นรหัสตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กำหนด)
หลักที่ 6-8 เป็นรหัสลำดับที่ของผู้สมัครตามตำแหน่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้กำหนด)

ตัวอย่าง ผู้สมัครคนที่ 1 ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในหน่วยสอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ตำแหน่งที่คัดเลือกอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (รหัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 001) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รหัสตำแหน่ง 01) ดังนั้นรหัสประจำตัวผู้สมัคร คือ 00101001

 

คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01
คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค บรรจุ ตำแหน่งวิชาการ 01

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.
ปี พ.ศ. 2564 จาก สพฐ.