การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

423

การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า
การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน) สามารถจัดส่งด้วยตนเองหรือส่งผ่านสถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่นี่

การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า
การคัดเลือก ผลงานเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

โดยนำเสนอผลงานภายใต้คำสำคัญ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / รักความเป็นไทย / ซื่อสัตย์สุจริต / มีจิตสาธารณะ / รักการอ่าน / ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ / เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ทำงานเป็นหมู่คณะ / ความทรงจำที่ประทับใจ / งานประดิษฐ์ / ศิลปะสำหรับเด็ก / การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน / การเอาตัวรอดจากภัยรอบตัว หรือ เรื่องอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ” ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เจ้าของผลงานจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
academic.obec.go.th หรือ https://www.facebook.com/OBEC.Read
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 02 288 5730 – 2

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทย ทุกคนอ่านออกเขียนได้ รับชมพิธีเปิดโครงการ สพฐ. พร้อมรับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน