การคัดเลือก นักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

3433

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการศัตเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการตัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เมื่ อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใด้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและตำเนินการต่อไป

 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ด่วนที่สุด
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

https://personnel.obec.go.th/home/archives/50742

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.