การคัดเลือก นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

1958
การคัดเลือก นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การคัดเลือก นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารมาให้คุณครูทุกท่านได้อ่านกันเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งจะบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ครูผู้ช่วย ภายในเดือนมีนาคม 2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกาย 2557 โดยขอให้บรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ภายในเดือนมีนาคม 2564 และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 1 ราย
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3 ราย
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 6 ราย
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 3 ราย
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 1 ราย
 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 1 ราย
 7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย
 8. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 1 ราย
 9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 1 ราย
 10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ราย
 11. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 ราย

รวมทั้งสิ้น 21 ราย

รายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ