การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้!

1514
การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้!
การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้!

การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้!

การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้! ลูกหนี้ต้องรู้ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดแบบใหม่ของกฎหมายแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไร ⁉

แนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่แบงก์ชาติกำหนด และบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น มีจุดประสงค์มุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม คำนึงถึงศักยภาพและภาระหนี้ที่ต้องแบกรับ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติเดียวกับมาตรฐานสากลในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่เรียกเก็บเพิ่มได้จากอัตราดอกเบี้ยปกติ และฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ข้อกฎหมายดังกล่าว ยังมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยใน 2 ประเด็น คือ
1 ขอบเขตสัญญาที่บังคับใช้ และ
2 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่กำหนด

การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้!
การคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้!

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดแบบใหม่ที่เป็นธรรมของแบงก์ชาติได้ที่นี่ครับ  bit.ly/3qxa18d

#แบงก์ชาติ #ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ #อัตราดอกเบี้ย #ความเป็นธรรม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลการคิดดอกเบี้ย ผิดนัดแบบใหม่ ที่เป็นธรรม ที่ลูกหนี้ต้องรู้! จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย