การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

755

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่นี่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
๑.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็น อย่างมีความหมายตามตัวชี้วัด ๒ ลักษณะ ได้แก่ เน้นตัวชี้วัดต้องรู้และให้บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้กับกิจกรรม ภาคปฏิบัติหรือภาระงานของผู้เรียน โดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้ง Online /On Air /On Demand/ On Hand หรือแบบ Blended learning ระหว่าง Onsite กับ Distance learning ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสําคัญ

๑.๒ การวัดและประเมินผล
สถานศึกษาสามารถเลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สามารถ วัดและประเมินผลได้จริง คํานึงถึงบริบทของผู้เรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง โดยให้การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เป็นบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัด และประเมินผลได้ตามความเหมาะสม

๑.๓ การตัดสินผลการเรียน
การตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาตัดสินผลการเรียนเป็นภาคเรียน โดยสถานศึกษาสามารถกําหนดสัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียนและคะแนนปลายปีหรือปลายภาคเรียนได้ตามความเหมาะสม
๑.๓.๑ คะแนนระหว่างเรียน สถานศึกษาสามารถนําคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนทั้งในห้องเรียนแบบ Onsite หรือผสมผสานกับ Distance learning ในแบบต่าง ๆ ที่ครูผู้สอน มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น การตอบคําถาม การพูดคุย การนําเสนองาน ฯลฯ ด้วยวิธีการสื่อสาร หลากหลาย เช่น ซูม ไลน์ เฟชบุ๊ค ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามที่หลักสูตรกําหนด
๑.๓.๒ คะแนนปลายปีหรือปลายภาคเรียน สถานศึกษาไม่จําเป็นต้องใช้ข้อสอบ เพียงอย่างเดียว อาจพิจารณาจากผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่า ผ่านซูม ไลน์ เฟชบุ๊ค หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาและผู้เรียน แต่ต้องคํานึงถึง คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมเอกสาร การสอบ RT 2565 เอกสารการประเมิน คู่มือการจัดสอบ แบบบันทึกคะแนน วิดีโอแนะนำการสอบ ได้ที่นี่!