การจัดงานศิลปหัตถกรรม ปี 2562 ไม่แยกจัดระดับชาติ จัดการแข่งขันระดับชาติ ใน 4 ภูมิภาคเช่นเดิม

5038

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มาฝากครับ โดยปีนี้ข้อมูลประกาศอย่างเป็นทางการ ของ สพฐ. ระบุว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรม ปี 2562 ไม่แยกจัดระดับชาติ จัดการแข่งขันระดับชาติ ใน 4 ภูมิภาคเช่นเดิม ดังรายละเอียดประกาศด้านล่างครับ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธาน ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ จะแนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะ กันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้าทําราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของ การจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตา สาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบท การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยกําหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  3. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัล ระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
  4. การจัดการแข่งขันใน ระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ที่ได้ระดับที่ 1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ กําหนดจัดงานเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขัน
  5. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กําหนดจัดงาน เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ดังนี้

5.1 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562

5.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 

5.5 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562

5.4 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

  1. ประเภทและลู่การแข่งขัน กําหนดดังนี้

6.1 ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษา 

6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในลู่โรงเรียนขยายโอกาส

6.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาส ที่เปิดชั้นสูงสุดถึงชั้น ม.6 แข่งขันในลู่โรงเรียนมัธยมศึกษา

การจัดงานศิลปหัตถกรรม ปี 2562 ไม่แยกจัดระดับชาติ จัด 4 ภูมิภาคเช่นเดิม
การจัดงานศิลปหัตถกรรม ปี 2562 ไม่แยกจัดระดับชาติ จัด 4 ภูมิภาคเช่นเดิม

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

2 ประกาศการจัดงานฯ คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

3 ผู้ประสานงาน คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1

เกณฑ์การแข่งขัน

ภาษาไทย

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

2

เกณฑ์การแข่งขัน

คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

3

เกณฑ์การแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

4

เกณฑ์การแข่งขัน

นักบินน้อย สพฐ.

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

5

เกณฑ์การแข่งขัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

6

เกณฑ์การแข่งขัน

สุขศึกษา และพลศึกษา

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

7

เกณฑ์การแข่งขัน

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

8

เกณฑ์การแข่งขัน

ศิลปะ-ดนตรี

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

9

เกณฑ์การแข่งขัน

ศิลปะ-นาฏศิลป์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

10

เกณฑ์การแข่งขัน

ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

11

เกณฑ์การแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

12

เกณฑ์การแข่งขัน

คอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

13

เกณฑ์การแข่งขัน

หุ่นยนต์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

14

เกณฑ์การแข่งขัน

การงานอาชีพ

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

15

เกณฑ์การแข่งขัน

ปฐมวัย

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิกที่นี่

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่  

คลิ๊กเลย >>  https://www.sillapa.net/home

ตรวจสอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม