วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษามาแล้ว!! ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน และ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2565

มาแล้ว!! ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน และ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2565

Advertisement

มาแล้ว!! ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน และ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน และ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2565

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 มาฝากครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน และ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2565

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2565

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

Advertisement

การจัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ มีแนวคิดและหลักการในการดําเนินการ ดังนี้

๑. ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางหลักและปรับปรุง แนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะ ที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนากําลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ การศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายโดยคาดหวังว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

๓. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแนวทางการดําเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกัน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสําคัญ ของแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสําคัญของนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชีวัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดําเนินงาน ปฏิทินการดําเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2565

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform แบบทดสอบออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments