การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

585

การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567
การ จัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

สพฐ. ได้ออกแนวทาง การ จัดตั้งงบ ปี 2567 และ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ ดังนี้

การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567
การจัดตั้งงบปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567
การจัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567
การ จัดตั้งงบ ปี 2567 สพฐ. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดบัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอตั้ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด แบบขอค่าขนส่งวัสดุ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ บัญชีครุภัณฑ์ 2566 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566