การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2126

 

Advertisement

การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง การจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

เรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕

ด้วย ขณะนี้เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ถึงวาระที่ส่วนราชการจะต้องจัดทําบัญชีถือจ่าย อัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นฐานควบคุมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ควบคู่กับการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจํา กับกรมบัญชีกลาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงาน การศึกษาพิเศษ ดําเนินการจัดส่งบัญชีถือจ่ายดังกล่าวตามแนวปฏิบัติที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งถึงสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน-ค่าจ้างประจำ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือนำส่ง

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงิน

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

ตัวอย่างบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

 

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/