การประชุม กมธ.การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

1919
ข่าวสอบครูผู้ช่วย63
ข่าวสอบครูผู้ช่วย63

ประชุม กมธ.การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
18 ธันวาคม 2563
————————————————
ผลการผลักดันเพื่อครู อาจารย์ ผู้บริหาร นร. นศ.
————————————————
เรื่องใหม่
1. การคืนครู ผอ.ในโรงเรียนขนาดเล็ก
– กมธ. ขอให้จัดสรรอัตราคืนกรณีเกษียณอายุราชการ หากมีนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด แม้ว่ามีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน
– ให้ สพฐ. ก.ค.ศ. จัดทำข้อมูลให้ คปร. พิจารณา
2. การลงโทษเด็กนักเรียน
– กมธ.ให้ สพฐ. หามาตรการและวิธีกำชับให้ครูและผู้บริหาร ปฏิบัติตามระเบียบการลงโทษอย่างเคร่งครัด
– สพฐ. รับไปดำเนินการ ติดตามในกรณีที่มีการร้องเรียน
3. การวางแผนการผลิตครู การบรรจุ การโอน การย้าย กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไป การคืนอัตราครูเกษียณ ฯลฯ
– กมธ.ให้จัดทำข้อมูล ล่วงหน้า 5 ปี เพื่อการวางแผนการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้ทุกกน่วยงานช่วยกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการย้าย การบรรจุให้ทันท่วงที จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุให้มีการจัดสอบในเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี ทบทวนหลักเกณฑ์ให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวในการย้าย โอนย้ายในและต่างสังกัด เรียกบรรจุจากบัญชีทดแทนอัตราว่างให้รวดเร็ว ให้มีครูครบในวันเปิดเรียน และทดแทนเกษียณ 30 กันยายน มีครูทดแทนในวันที่ 1 ตุลาคม ทันที
4. อื่น ๆ

เรื่องเดิม
1. การจ้างครู บุคลากร (คงเหมือนเดิม)
2. การทบทวนประเมิน ว.21 (กำลังพิจารณา)
3. การพิจารณาการประเมินที่ไม่เป็นธรรม ว.13 (กำลังพิจารณา)
4. การเตรียมการเยียวยา 8% และการจ่ายเงินเดือน 1.7 และ 1.5 ของ สถาบันอุดมศึกษา (รอดำเนินการ)
5. การสอบ รอง ผอ.โรงเรียน (ไม่มีผู้ตอบคำถาม)
6. การทบทวนเรื่องย้ายตาม ว.24 (ก.ค.ศ.นำไปทบทวน)
7. อื่น ๆ

ขอบคุณที่มาข่าวจาก เพจคุณสุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu