การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

2696

 

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)
การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

สำนักงนคณะกรรมกรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ไห้สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นำไปดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครการพชรในตม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรมกรการศึกษาชั้นพื้นฐาน พิจรณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สสูด จึได้จัดสรรอัตรว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สำนักบริหางานการศึกษาพิเศษ (รอบที่ ๒) เพิ่มเติม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
๒. จัดสรรคืนตำแหน่ครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น และสงวนอัตราไว้
ร้อยละ ๒๕ เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖./ว๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และร้อยละ ๕ กรณีเขตพัฒนาพิเศษฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชาแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/วด๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาทุกขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. นำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจรณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจัดสรร่คืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
และ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปใช้สรรหา บรรจุและแต่งตั้งแล้ว ขอให้รายงานสำนักงบประมาณภายใน ๓๐ วัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๓. โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกตีไม่สามารถจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุราชการคืนให้ได้ นื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคณะกรรมการกำหนดเป้วหมาย
และนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาต่อัตรากำลังครูในโรงเรียน ให้สำนักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาบริหรอัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ให้โรงเรียนดังกล่าวแทน

๔. จัดทำข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ดำเนิการตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
รายละเอียดตามสิ่งที่สมาด้วย ๓ และส่ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด และทางอีเมล์ [email protected]
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)
การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

 

 

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)
การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกษียณ

ว5719 หนังสือแจ้งจัดสรร กษ 63 รอบ 2

1.บัญชีจัดสรร 63 รอบ 2

2.แบบรายงานข้อมูลฯ

3.แนวปฏิบัติ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.