การจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

2840
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน

การจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/ว๒๐๕๐
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๖๘๐๐
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุดงวดที่ ๒
จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๒
๓. แนวทางการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๒
๔. แบบรายงานการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๒
๕. แบบรายงานส่งคืนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรรหาครูดี ครูเก่ง มาทำหน้ที่สอนในสถานศึกษาในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้าง
อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
๑. ดำเนินการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแนวทางการจ้างฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานการจัดสรร
อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายใน ๑๕ วัน พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ
Microsoft Excel ไปยัง E-mail : [email protected] และหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่สามารถจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ตามแนวทางหรือ
มีอัตราเกินความสำคัญจำเป็น ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแบบรายงานส่งคืนอัตราจ้างฯ ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสามารถดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

หนังสือ ว 2050

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ