การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4

3561
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4

ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคมถึง พฤษภาคม 2563 ) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม  ครั้งที่ 4 ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม 15,750 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฏาคม 2563 ) จากแผนงานคือ

1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี 3 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ

1.2 กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1.3 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอบปลายสำหรับโรงเรียนปกติ

2.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน กิจกรรมหลักคือครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่แนบ และจะโอนงบประมาณให้ต่อไป

 

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4

 

ครูอัพเดตอคอมคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu