วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๓

การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๓

Advertisement

การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๓

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้เจ้านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลตามแบบรายงานอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและงบประมาณค่าจ้างคงเหลือ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารงบประมาณค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการรายเดิม ต่อเนื่อง ครั้งที่ ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความแจ้งแล้ว นั้น

การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อให้การจ้างลูกจ้างรายเดิมต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดสรรงบประมานปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๓ แผนงาน คือ

๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและแสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
๓. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

๓.๑ โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในระดับพื้นที่ กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ งบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
๒. บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์)
๓. บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน
๔. ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
๕. เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
๖. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง ๕,๐๐๐ บาท
๘. นักการภารโรง

Advertisement

 

การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๓

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แนวทางการดำเนินการ สอบแข่งขันครูผู้ช่วย (ภาค ค) สังกัด สพฐ. ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments