Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Advertisement

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว1706 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว1706 [ ขนาดไฟล์ 81.84 KB ]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 35.07 KB]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ ขนาดไฟล์ 30.61 KB ]
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [ ขนาดไฟล์ 42.48 KB ]
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 [ ขนาดไฟล์ 716.45 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like