การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 

604

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734

บัญชีสรุปการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กรณีตําแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตําแหน่งที่ไม่ต้องรายงานส่งคืน สพฐ. สามารถสรรหาอัตราจ้างรายใหม่ทดแทนได้ มีดังต่อไปนี้
1. บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน
2. บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน
3. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ สพฐ. จัดสรรให้
3.1 โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
3.2 โรงเรียนเพียงหลวงฯ
3.3 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.4 กรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
4. นักการภารโรง

ตําแหน่งที่ต้องรายงานส่งคืน สพฐ. ไม่สามารถนําอัตราว่างไปใช้ได้ มีดังต่อไปนี้
1.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ยกเว้น อัตราที่ สพฐ. จัดสรรให้
1.1 โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1.2 โรงเรียนเพียงหลวงฯ
1.3 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 กรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
2. ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
3. เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
4. ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท
5. ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566