การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

1760
จ้างผู้ปฏิบัติงาน 2564-01
จ้างผู้ปฏิบัติงาน 2564-01

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งบัญชีจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีที่มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณีให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดสรรคืน โดยให้ดำเนินการตามข้อสั่งการการซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจพบว่าอัตราจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจ้างไม่ใช่บุคคลเดิมที่เป็นการจ้างต่อเนื่องรายเดิม โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่รายงานส่งคืนอัตราว่างและนำอัตราว่างไปใช้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ใช้อัตราว่าง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณการจ้างที่เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้างให้กับอัตราจ๊าง ดังกล่าวตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๒ เขต เพื่อบริหารและจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนและจัดทำบัญชีการจัดสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๘ โดยหากมีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ – ๑๐ จนกว่าจะมีการจัดสรรคืน ยกเว้นตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเพียงหลวงฯ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล ให้สรรหาทดแทนได้ และหากหมดความจำเป็นแล้ว
ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เพื่อบริหารจัดการต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ และการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

 

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 64 02
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 64 02

 

 

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 64 02

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน