การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

3683

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งบัญชีจัดสรรอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ. ๒๕’๖๔ ครั้งที่ ๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการจ้างอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม หากมีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ว่างลงทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการจัดสรรคืน ยกเว้นตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนเพียงหลวงฯ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีทตแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
ให้สรรหาทดแทนได้ และหากหมดความจำเป็นแล้วให้ส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไว้เพื่อบริหารจัดการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการปรับลดอัตราจ้าง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคืนและจัดทำบัญชีจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๘ และเพื่อให้การดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๘) ว่างลงทุกกรณี
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลโดยใช้โป่รแกรม Microsoft Ofice ( Ms. Excel ) รายงานส่งคืนอัตราว่างตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ – ๑๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมส่งข้อมูลที่จัดทำมาทางE – Mail : [email protected] และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ รายใหม่มาทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน ยกเว้นตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเพียงหลวงฯ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล ให้สรรหาทดแทนได้
และหากหมดความจำเป็นแล้ว ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้เพื่อบริหารจัดการต่อไป

๓. การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญชีจัดสรร
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๘ เป็นการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม มิได้เป็นการจัดสรรอัตราว่าง
คืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบบัญชีจัดสรร หากพบว่า
มีจำนวนเกินกว่าจำนวนอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคนครอง ให้รายงาน
ส่งคืนอัตราที่เกินดังกล่าว ห้ามนำไปใช้ทุกกรณี และเพื่อให้การบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
เป็นไปตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่มีอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้แจ้งไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๔

ทั้งนี้ สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพัน
ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ ทั้งนี้ การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจะดำเนินการจ้างได้
ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

 

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ที่ ศธ 04009/ว 3766 ลว 7 กันยายน 2564 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ว 3766 แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 Lab Boy

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สพร.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/