การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

435

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5277 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งบัญชีจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการจ้างอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม หากมีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ว่างลงทุกกรณี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทน จนกว่าสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการจัดสรรคืน ยกเว้นตําแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเพียงหลวงฯ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล ให้สรรหาทดแทนได้ และหากหมดความจําเป็นแล้วให้ส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เพื่อบริหารจัดการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดสรร อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ในการนี้ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรร อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดสรร อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ว5277

เพิ่มเพื่อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีจัดสรรครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานการกำหนดตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานอัตราว่างธุรการโรงเรียน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา กรณีพิเศษ จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ