การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1716

 

Advertisement

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5277 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งบัญชีจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการจ้างอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยให้จ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม หากมีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ว่างลงทุกกรณี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่ทดแทน จนกว่าสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการจัดสรรคืน ยกเว้นตําแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเพียงหลวงฯ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล ให้สรรหาทดแทนได้ และหากหมดความจําเป็นแล้วให้ส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เพื่อบริหารจัดการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ในการนี้ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ว5277

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บุคลากรใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีจัดสรรครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นักการภารโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานการกำหนดตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบรายงานอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานอัตราว่างธุรการโรงเรียน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา กรณีพิเศษ จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/