วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ สพฐ. สรรอัตราพนักงานราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ สพฐ. สรรอัตราพนักงานราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ

Advertisement

 

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ สพฐ. สรรอัตราพนักงานราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ (ศธ04009/ว 4608 ลงวันที่ 9 ส.ค. 65)

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ สพฐ. สรรอัตราพนักงานราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ สพฐ. สรรอัตราพนักงานราชการ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นําอัตราว่างพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป มาจัดสรรให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัดขาดอัตรากําลังครู และ/หรือ ขาดอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความต้องการจําเป็น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานข้อมูลให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan9hragmail.com ทั้งนี้ ตําแหน่งพนักงานราชการดังกล่าวจะดําเนินการจ้างได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และการจ้าง พนักงานราชการถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่องค์กรกลางกําหนด

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตบริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ โดยเกลี่ย ตําแหน่งครูผู้สอนที่ว่าง จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และหมดความจําเป็น ให้แก่สถานศึกษาที่ยังขาดอัตรากําลังครูและมีความจําเป็นมากกว่า กรณีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีอัตรากําลังครูไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เมื่อได้บริหารอัตราพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ตามความต้องการขาดแคลนของสถานศึกษาแล้ว หากมีอัตราดังกล่าวว่างลงและหมดความจําเป็น ให้รายงาน ส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อบริหารจัดการตามความจําเป็น และความขาดแคลนในภาพรวมต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรพนักงานราชการ ดังเอกสาร ด้่านล่างนี้

Advertisement

ศธ04009-ว4608 ลว .9 ส.ค. 65_การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ

ส่งที่ส่งมาด้วย 1 _บัญชีจัดสรรอัตรา พรก. ตำแหน่งครูผู้สอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_บัญชีจัดสรรอัตรา พรก. ตำแหน่งใน สนง.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แนวปฏิบัติการจัดสรร พรก. ของ สพท.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4_แบบรายงานการจัดสรร พรก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5_แบบรายงานส่งคืน พรก.

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments