Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2561)

Advertisement

การจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2561)

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
(เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

Advertisement

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๕๕
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๖๘๓
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีการปรับกรอบพนักงานราชการ รอบที่ ๔
จํานวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๑๓ ๒. บัญชีจัดสรรอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
จํานวน ๑ ชุด ขาดแคลนครูขั้นวิกฤตฯ ๓. บัญชีจัดสรรครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
จํานวน ๑ ชุด โครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
๔. บัญชีจัดสรรนักการภารโรง จํานวน ๑ ชุด
๕. บัญชีจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด เขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนฯ

๖. บัญชีจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ ชุด
ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน
๗. บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียนฯ
จํานวน ๑ ชุด
๘. บัญชีจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรงๆ
จํานวน ๑ ชุด
๙. บัญชีจัดสรรครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนฯ
จํานวน ๑ ชุด
๑๐. บัญชีจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ
จํานวน ๑ ชุด วิทยาศาสตร์ (Lab boy)

๑๑. บัญชีจัดสรรครูสาขาขาดแคลนฯ
จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งจัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งการ จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้ดําเนินการจัดทําบัญชีการ จัดสรรอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๑๑ ในการนี้ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและ พนักงานราชการเป็นการจ้างต่อเนื่อง จะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว สําหรับ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกําหนดตามลําดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากําลัง

Advertisement

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘


ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่!

1. หนังสือ ว1898.pdf


2. บัญชีครูวิกฤต ปี61ครั้งที่2.pdf

3. โรงเรียนพระราชดำริ ปี61ครั้งที่2

4. ภารโรง 4600 ปี61ครั้งที่2.pdf

5. บุคลากรใน สพท.ปี61ครั้งที่2.pdf

6. สพท ตั้งใหม่ ขาดแคลน ปี61ครั้งที่2.pdf

7. ธุรการ ปี61ครั้งที่2.pdf

8. ปฏิบัติงานแทนนักการ ปี61ครั้งที่2.pdf

9. ครูดูแลนักเรียนพักนอน ปี61ครั้งที่2.pdf

10. Lab boy ปี61ครั้งที่2.pdf

11. ครูขาดแคลน ปี61ครั้งที่2.pdf

ที่มา : สพร. สพฐ.

You might also like