Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

Advertisement

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04009/ว2062 เรื่อง การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๗ ได้แจ้งจัดสรรอัตราและงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสรรให้ สถานศึกษา และให้สงวนอัตราว่างตําแหน่งนักการภารโรงส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๘ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการรายงานอัตราว่างของอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน อัตราละ ๑๕,000 บาท และปรับลดอัตราค่าจ้างเป็นอัตราละ ๔,000 บาท และหนังสือที่อ้างถึง ๙ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตําแหน่งครูสาขาขาดแคลนดําเนินการปรับเปลี่ยนเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหา สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ความแจ้งแล้ว นั้น

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนและจัดทํา บัญชีการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๑๐ ในการนี้ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการเป็นการจ้างต่อเนื่องจากครั้งที่ ๑ จะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว สําหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัคร และสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกําหนดตามลําดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว2062 [ ขนาดไฟล์ 98.81 KB ]


2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 10 [ ขนาดไฟล์ 701.57 KB ]


3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 10 [ ขนาดไฟล์ 801.25 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like