การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2186

 

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ขอรับจัดสรรอัตราดังกล่าวคือความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มี มติอนุมัติจัดสรรคืนตำแหน่งว่างดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วจำนวน 575 อัตรา โดยให้ส่วนราชการ เกลี่ยอัตรา ข้าราชการที่ได้รับจัดสรรไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษา ที่มีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลัง ที่ก.ค.ศ.กำหนดตามจำนวนและประเภทตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.อนุมัติตามเงื่อนไข คปร.กำหนดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สพฐ.