การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3340

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาจัตสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
๒. จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖ /ว. ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดำเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังชำราชการครูและบุคสากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. นำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (ตปร.)
และ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างเคร่งควัด และเมื่อพิจารณาจัดสรรแล้วเสร็จให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ.กค.ศ. ที่ กค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

๓. จัดทำข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน
สิ่งที่ส่งมาตัวย ๓ โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
รายละเอียตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และส่งข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุต และทางอีเมล [email protected] โดยให้จัดส่ง ในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Miciosoft Exce( พร้อมตั้งช็อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-Mail เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามด้วยจัดสรรเกษียณ ๒๕๖๔ ตัวอย่าง สพป.กระบี่ จัดสรรเกษียณ ๒๕๖๔. สพม.ตาก จัดสรร เกษียณ ๒๕๖๔ เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4219 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบ

1. ว4215 หนังสือจัดสรร 64 (แก้ไข 29 ก.ย. 64 17.10 น.)

2. สิ่้่งที่ส่งมาด้วย 1 มติ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร 64

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานข้อมูลฯ จัดสรร กษ. 64

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวปฏิบัติ 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50913