การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

3378
การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

เรื่อง การจัดสรรบประมาณปี พ. ๒ว๓ เพื่อเป็นค่ตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้กรคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรอัตราและงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๑ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับการเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษา เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันปิดภาคเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ -๒ โดยให้สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ

ดังนี้

๑. ดำเนินการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแนวทางการจ้างฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒. เนื่องจากการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในงวดที่ ๒ เป็นการจ้างต่อเนื่องจากงวดที่ ๑ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คำนวณเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้เพียงพอจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๓. เมื่อคำนวณเงินงบประมาณเพียงพอแล้ว หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนเงินงบประมาณคงเหลือจากงวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒ ให้แจ้งยืนยันยอดเงินงบประมาณคงเหลือจากการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ งวด (งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒)ตามแบบรายงานยอคนงบประมาณคงเหลือ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๖๓ พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel ไปยัง E- mail [email protected] เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการเรียกคืนเงินงบประมาณคงเหลือดังกล่าว ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการจ้างอัตราจ้างดังกล่าวได้ ต่อเมื่อสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนงบประมาณให้ และได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะดำเนินการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรอัตราและงบประมาณการจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

 

การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
การจัดสรร งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

ว 2483

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(สพป.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(สพม.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ