Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

Advertisement

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙ ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจํานวนเงินงบประมาณ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ฯ จํานวน ๑ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งวดที่ ๒) จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทําหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จํานวน ๑๕ เขต ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและไม่สามารถสรรหาอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ครบตามจํานวนที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๓๒ อัตรา จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคืนเงินงบประมาณ ที่เหลือจากการจ้างให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

Advertisement

๒. เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ งวดที่ ๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามที่จ้างได้จริงในงวดที่ ๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบดําเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่สามารถสรรหาครูอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ตามจํานวนที่ ได้รับจัดสรร ดําเนินการส่งคืนอัตราและเงินงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และจะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ว2618 [ ขนาดไฟล์ 67.26 KB ]

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 45.53 KB ]

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพป. [ ขนาดไฟล์ 172.89 KB ]

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพม. [ ขนาดไฟล์ 76.22 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like