การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

2715

การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4784 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4784 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราและงบประมาณ เพื่อเป็นคำตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่แห่งแผ่นติน ปีงบประมาณ .ศ. ๒t๖๔ งวดที่ ๔ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาในสังกัดรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นตินเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงได้จัดสรร
อัตราและงบประมาณรายจ่ายประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่แห่งแผ่นดินเพื่อเป็นด่ตอบแทนการจ้าง
อัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒
เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นตินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด

จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นศินตามแนวทางการพิจารณาจัตสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๕
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งสรรหาอัตราจ้างดังกล่าว ตามแนงทางการจ้างฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามแบบรายงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายใน ๑๕ วัน พร้อมทั้งส่งเป็นไฟส์ในรูปแบบ Microsoft Excel ไปยัง E-mail :
[email protected] และหากสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษา ไม่สามารถจัตสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดินใด้ตามแนวทางหรือมีอัตราเกินความสำคัญจำเป็น ให้รายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานการส่งคืนอัตราจ้างฯ ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และจะตำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

หนังสือ ว 4784

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

 

การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทน การจ้าง อัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

 

➡️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51153

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก สพร.