วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการจัดสรร อัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสรร อัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

การจัดสรร อัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 4756 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๒ แจ้งว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เกลี่ย
อัตราที่ได้รับจัดสรรไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามจำนวนและประเภทตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ตามเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราเกษียณอายุในสถานศึกษาคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ (กรณีตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรเป็นตำแหน่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอยุบเลิกแทนตำแหน่งเกษียณอายุให้ถือว่าได้รับจัดสรรตำแหน่งเกษียณอายุนั้นไว้ก่อนแล้ว ในการนี้ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องยุบเลิกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) ร้อยละ ๑๐

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เมื่อ คพร.
มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการ
ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ
และจะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีได้จัดสรรคืนตามหนังสี่อฉบับนี้
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและบริหารอัตรากำลังในภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
บริหารอัตรากำลังภายใต้จำนวนและตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยสามารถนำตำแหน่ง
ที่ได้รับจัดสรรไปสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เมื่อใช้ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้ร้ายงานสำนักงบประมาณ ภายใน ๓0 วัน พร้อมสำเนาแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

การจัดสรร อัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

การจัดสรร อัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

ศธ 04009.ว4756 ลว. 29 ตค 64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งทีี่ส่งมาด้วย 3

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51117

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments