Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

การจำหน่ายนักเรียน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. 2545

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขออนุญาตนำแนวทางการจําหน่ายนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

การจําหน่ายนักเรียน

Advertisement

การจําหน่ายนักเรียน หมายถึง การดําเนินการให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน จากโรงเรียนที่เรียนอยู่

สาเหตุที่จะจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ มีอยู่ 5 สาเหตุ คือ

1. นักเรียนย้ายโรงเรียน

2. นักเรียนถึงแก่กรรม

3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

4. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

5. นักเรียนเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

5.1 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สําหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับ อนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจําหน่ายนักเรียนแต่ละสาเหตุมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

กรณีนักเรียนย้ายโรงเรียน

1. สถานศึกษา ขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนที่ขอย้ายไปเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น ต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ บค.21)

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่จัดการ ศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ที่กํากับ ดูแลสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก แจ้งผลการ พิจารณาอนุญาตจําหน่ายนักเรียน ภายใน 7 วันทําการ ให้สถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28)

2.1 อนุญาต กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้าย ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รับแจ้งจากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (กรณีย้ายต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้าย ได้เข้าเรียนแล้ว

2.2 ไม่อนุญาต กรณีได้รับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า (กรณีย้าย ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือภายในสังกัดเดียวกัน) หรือได้รับแจ้งจากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (กรณีย้ายต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างสังกัด) ว่านักเรียนที่ขอย้าย ไม่ได้ไปเข้าเรียน

3. สถานศึกษา จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีได้รับอนุญาต

4. สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออกติดตามเด็กเข้าเรียน กรณีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ไม่อนุญาตให้จําหน่ายนักเรียน เนื่องจากไม่ไปเข้าเรียนตามที่ขอย้าย หากไม่สามารถติดตาม นักเรียนมาเข้าเรียนได้ ให้ดําเนินการขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ด้วยเหตุนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม

1. สถานศึกษาขอสําเนาใบมรณะบัตรของนักเรียนที่ถึงแก่กรรมจากผู้ปกครอง โดยตรวจสอบกับสําเนาเอกสารฉบับจริงก่อนดําเนินการอื่นใด

Advertisement

2. สถานศึกษา ขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ บค.21)

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจําหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการ พิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28)

4. สถานศึกษาจําหน่ายนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจากทะเบียนนักเรียน

กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

1. สถานศึกษา ขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครอง และนักเรียนจาก ผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน หรือจากอําเภอ/กิ่งอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ บค.27)

2. สถานศึกษา ขออนุญาตจําหน่ายนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลานาน ผู้ปกครอง และนักเรียนไม่มีตัวตนในพื้นที่ต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี (แบบ บค.21)

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตจําหน่ายนักเรียน และแจ้งผลการ พิจารณาให้สถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28)

4. สถานศึกษาจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และผู้ปกครองไม่ประสงค์จะให้ นักเรียน เรียนอยู่ในสถานศึกษาต่อไป ให้สถานศึกษาพิจารณาจําหน่ายนักเรียนออกจาก
ทะเบียนนักเรียน แล้วรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ บค.29)

กรณีนักเรียนเรียนจบการศึกษา

1. กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หก ในสถานศึกษาที่ไม่ได้รับ อนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่หกแล้วให้ดําเนินการ

1.1 จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

1.2 รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ บค. 29)

1.3 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หก ให้สถานศึกษาที่เปิด สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการของนักเรียนทราบ เพื่อดําเนินการ รับนักเรียนต่อไป (แบบ บค.10)

1.4 กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประสงค์จะไปเรียนในสถานศึกษาอื่น ให้ผู้ปกครองพานักเรียนไป สมัครเข้าเรียนแล้วแจ้งสถานศึกษาเดิมทราบ

1.5 กรณีตามข้อ 1.4 ให้ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเดิมในการติดตาม นักเรียนเข้าเรียน เพื่อนําข้อมูลเสนอขออนุญาตจําหน่ายต่อหน่วยงานต้นสังกัด

2. กรณีนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม

เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วให้ดําเนินการ

2.1 จําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน

2.2 รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ (แบบ บค.29) รายละเอียดการจําหน่าย นักเรียน ปรากฏตามแผนภูมิแสดงขั้นตอนการจําหน่ายนักเรียน

ขอบคุณที่มา :

You might also like