การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

1593

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
การจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4674 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์คลิกที่นี่

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าจะดําเนินการจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2563 และ ประจําปี 2564 ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ เพื่อการจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่เต็มตามจํานวนที่เสนอขอ ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานครบทุกราย จึงมีความจําเป็นต้องจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในลักษณะเฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละ ของจํานวนผู้ได้รับพระราชทาน ในแต่ละชั้นตราเช่นเดียวกับ การปฏิบัติที่ผ่านมา ส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลา จะจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ทุกราย ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งผู้แทนไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2563 และประจําปี 2564 ตามจํานวนที่ได้รับ การจัดสรรจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
การจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
การจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม พิธีเปิดโครงการ สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทย ทุกคนอ่านออกเขียนได้ พร้อมรับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร