การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564

2588

การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564

การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564
การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564

การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564

ด่วนที่สุด ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดการแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คำอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน การลดการะงานครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขอให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม
งานแถลงข่าวโดยผ่านระบบการถ่ายทอดสด พร้อมทั้งแจ้งโรงเรียนร่วมรับชมการถ่ายทอดสตงานแถลงข่าวผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตใน ๓ ช่องทางดังนี้

www.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook.com/obectvonline

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวผ่านระบบการถ่ายทอดสด และแจ้งโรงเรียนรับชม การถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามช่องทางข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายสนิท แย้มเกษร)
เสราอิการตณะกรรมการการศึภพาขึ้นขึ้นฐาน
ของเลซาริการ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักอำนวยการ
โทรศัพท์ – ๒๒๘๘ ๕๕ต๓ – ๕

การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564
การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล การจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท งานแถลงข่าว : จุดยืนลดภาระทางการศึกษา 16 ส.ค. 2564 จาก สพฐ.