การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

1751

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

บัญชีการจัดสรรอัตราแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่

แนวทางการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คลิกที่นี่

แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.1 เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
1.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากําหนด
1.3 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
1.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน
1.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. อัตราค่าตอบแทน : 17,000 บาท/คน/เดือน
3. ระยะเวลาการจ้าง : เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างโครงการนี้ พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566
4. ผู้รับมอบอํานาจการจ้าง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา
5. ลักษณะการจ้าง : โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
6. งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง : ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
7. สถานศึกษาที่จ้าง/จํานวนอัตราที่จ้าง : ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาจัดสรร

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
การจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่า 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6375 การจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บันทึก นร.06 ย้อนหลัง และ ก.002 ย้อนหลัง ปี 2563 2564 ได้แล้ว ตั้งแต่ 25 ต.ค. ถึง 25 พ.ย. 2565 กสศ. เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลใบสำคัญรับเงินย้อนหลัง