การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

2381
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญตรี และทหารกองประจำการ ที่มีรายได้น้อย
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
รัฐมนตรีว่การกระทวการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียนี้เรียกว่า “ระเบีบกระทรวคารคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖/๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖/๒ ในกรณีที่ตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้
คุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำซึ่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ
หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาท
แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่จ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

กรณีจำนวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำนั้นได้รับเงินเพิการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจกเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ
หนึ่งหมื่นบาท”
ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้ ๖/๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงกรคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖/๓ ในกรณีที่ตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลาง
ของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด หรือที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้กำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีค่จ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น
จากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงกรคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗/๒ ทหารกองประจำการซึ่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับ เบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจำนวนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท

ให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ทหารกองประจำการด้วยโดยอนุโลม”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

 

รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวิฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.