การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด่วนที่สุด

3493
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด่วนที่สุด
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการขออนุมัติการจ้าง

ลูกจ้างดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลางและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐ ๙/ว ๓๓๑๐ ลงวันที่๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ได้แจ้งว่าการขออนุติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ให้รวมถึงสถานศึกษาในสังกัด โดยต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง และการขออนุติการจ้างดังกล่าวไม่รวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานคณะกรการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลางว่าการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณไม่นับรวมการจ้างจากงบเงินอุดหนุนและการจ้างครูชาวต่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการขออนุมัติการจ้าง ในแบบ ลจ. ๑ – ๕ให้ระบุตำแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง อัตรค่าจ้างให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กด ๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 6๕๖๒ โดยแบบ ลจ. ๑ ให้จัดส่งจำนวน ๒ ชุด

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด่วนที่สุด
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ด่วนที่สุด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ