การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

1546
การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๗๘๙๓
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เนื่องจากมีสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย
กำลังคนภาครัฐ (อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มี
นักเรียนตั้งแต่ ๕o คนขึ้นไปและ ผศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้น
ไป) และมีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจาก ก.ค.ศ ได้กำหนด
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐน ได้ขอชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าว

จึงขอชะลอสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จนกว่าจะเริ่ม
ใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ต่อไป

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง
โทร. o ๒๒๘๘ ๕๖๓๖ – ๘
โทรสาร o ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

 

การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/7893 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ศธ 04009/ว 285

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ