การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)

2049
ด่วนที่สุด การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๖ ๑๙๓๔
ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๑๙๑๓
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียน – สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) รวมทั้งชะลอการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการประเมิน
ประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
และการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาดำเนินการในห้วงเวลาที่เหมาะสมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดวันและเวลาแล้ว โดยคำนึงถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด หากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใดพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ชะลอออกไปก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำหนดวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานอะกรรมจารการศึกษาชนพนฐาน
เกรนคณะกรรมการการศึกษายน
มษายน ๒๕๖๕
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. ๐ – ๒๒๘๘ – ๕๖๖๐
E-mail : [email protected]

 

ด่วนที่สุด การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)

 

ด่วนที่สุด การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด การชะลอสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) บุคลากรฯ38ค (2) ปี2564 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

>>> ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 (เพิ่มเติม) เรียน ศธจ.

>>> ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 (เพิ่มเติม) เรียน สศศ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ